Chinese Newspapers & Journals


Recommend a Chinese newspaper or journal website?

中國新聞網絡 (CND -- China News Digest)
中國日報 (China Daily)
神州學人 (China's Scholars Abroad)
楓華園 (Feng1 Hua2 Yuan2)
華視新聞 (Hua2 Shi4 Xin1wen2)
華夏文摘 (Hua2xia4 Wen2zhai1)
聯合報系 (Lian2he2 Bao4xi4)
聯合早報 (Lian2he2 Zao3bao4)
美國之音 (Voice of America)
明報 (Ming2 Pao4)
明視新聞 (Ming2 Shi4 Xin1wen2)
人民日報 (People's Daily)
世界日報 (Shi4jie4 Ri4bao4)
南華晨報 (South China Morning Post)
台視新聞 (Tai2 Shi4 Xin1wen2)
星島日報 (Xing1 Dao3 Ri4bao4)
中視新聞 (Zhong1 Shi4 Xin1wen2)
中央電視台焦點新聞 (Zhong1yang1 Dian4shi4tai2 Jiao1dian3 Xin1wen2)
中央通訊社 (Zhong1yang1 Tong1xun4 She4)

Created 1/17/1996 & last modified 4/11/2007 by Webmaster.