Hangzhou University President: Shen ShanhongLast modified 9/6/95 by shixingwen@yahoo.com