Hangzhou University Main GateLast modified 9/6/95 by shixingwen@yahoo.com